Freelance Project Management Notion Template

$6
9 ratings

English below, please!


Chào bạn!

Nếu bạn là một Freelancer làm việc trong nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau và tự chủ động với quy trình làm việc của riêng mình, thì template này sẽ rất hữu ích với bạn. Tôi đã tạo ra template này từ kinh nghiệm làm freelancer của mình trong hơn 7 năm và đã sử dụng hệ thống này trong hơn 2 năm kể từ khi tôi biết đến Notion. Nó giống như một trợ lý đắc lực của tôi trong công việc và tôi hy vọng nó sẽ hữu ích với bạn giống như cách mà nó đã hỗ trợ tôi.

Trong Template này có gì?

 • Projects List giúp bạn quản lý thông tin cơ bản của các dự án và khách hàng, bao gồm:
  - Thời gian làm việc của dự án, tự động tính tổng số ngày kể từ khi bắt đầu đến khi bạn hoàn thành một dự án
  - Cập nhật nhanh chóng và thuận lợi các khoản Thu/Chi/Tạm ứng, từ đó tự động tính ra khoản chi phí còn lại mà khách hàng phải thanh toán cũng như Lợi nhuận mà bạn thu được trong từng dự án
  - Dễ dàng lên kế hoạch và quản lý tiến độ của các nhiệm vụ trong từng dự án một cách trực quan bằng các dạng hiển thị khác nhau của database và thanh tiến độ,
  - Quản lý các thông tin cơ bản của khách hàng
 • Categories là nơi bạn liệt kê danh mục các lĩnh vực công việc mà bạn đang hoạt động. Thông thường một freelancer có thể hoạt động với nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến điểm mạnh của họ. Bên trong mỗi danh mục được liệt kê sẽ bao gồm:
  - Tự động cập nhật tổng số dự án thuộc danh mục đó (bao gồm cả các dự án đã hoàn thành và chưa hoàn thành)
  - Hiển thị danh sách tất cả các dự án thuộc danh mục đó và được chia ra theo trạng thái của dự án (Not Started, In Progress, Done)
  - Hiển thị một số thông tin cơ bản của dự án ra bên ngoài thumbnail
 • Bảng quyết toán và tổng kết theo tháng/năm
  Dữ liệu mà bạn cập nhật trong từng dự án (Bao gồm các dữ liệu về tiến độ, tài chính của dự án đó) sẽ được tự động cập nhật và tính toán tổng kết tại các bảng quyết toán tháng hoặc quyết toán năm.
  - Mục tiêu lợi nhuận và số lượng dự án mà bạn đặt ra cho một tháng/năm nào đó
  - Tự động cập nhật tổng lợi nhuận thực tế mà bạn nhận được và tổng số lượng dự án mà bạn đã hoàn thành của một tháng/năm nào đó
  - Thanh tiến độ hiển thị một cách trực quan phần trăm lợi nhuận mà bạn đã đạt được trong tháng/năm so với mục tiêu mà bạn đặt ra
 • Hệ thống quản lý thời gian cho các dự án
  Mốc thời gian của tất cả các nhiệm vụ trong tất cả các dự án sẽ được tự động cập nhật vào hệ thống quản lý thời gian với 2 dạng: Lịch bảng và Lịch nhắc

  Lịch bảng sẽ cho bạn cái nhìn tổng quan và rõ ràng về các nhiệm vụ của mình trong 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng,…đi kèm với các bộ lọc trạng thái để bạn dễ dàng cập nhật và điều chỉnh bằng cách kéo thả nhiệm vụ. Lịch nhắc sẽ cho bạn biết những nhiệm vụ nào chuẩn bị đến thời gian hoàn thành.

  Thông tin “miss deadline” sẽ được tự động hiển thị khi có một nhiệm vụ đã qua deadline nhưng chưa được hoàn thành.

Hy vọng Template này hữu ích với bạn. Nếu bạn thích template này, vui lòng để lại đánh giá ⭐⭐⭐⭐⭐ hoặc để lại phản hồi để giúp mình có thêm động lực và cải thiện các template sau của mình nhé.


Hi there!

If you are a freelancer working in many different fields of expertise and being proactive with your own work process, then this template will be very useful for you. I created this template from my experience as a freelancer for over 7 years and have been using this system for over 2 years since I knew about Notion. It's like a helpful assistant of mine in work and I hope it will be helpful to you like it has supported me.

What's inside this Template?

 • Projects List helps you manage basic information of projects and clients, including:
  - Project working time, automatically calculating the total number of days from start to complete a project
  - Quickly and conveniently update Income/Expense/Prepayment, from which automatically calculate the remaining cost that clients have to pay as well as the profit you get in each project
  - Easily plan and manage the progress of tasks in each project in a visual way through different display types of databases and progress bars,
  - Manage basic information of clients.
 • Categories is where you list the categories of work fields you are operating in. Usually, a freelancer can work with many different fields related to their strengths. Inside each category listed will include:
  - Automatically update the total number of projects belonging to that category (including both completed and unfinished projects)
  - Display the list of all projects belonging to that category and divided by the project status (Not Started, In Progress, Done)
  - Display some basic information of the project outside the thumbnail
 • Settlement and Summary Table by month/year
  The data you update in each project (including data on project progress and finance) will be automatically updated and calculated the summary at the monthly settlement or yearly settlement,
  - Profit goals and the number of projects you set for a particular month/year.
  - Automatically update the actual total profit you receive and the total number of projects you have completed for a particular month/year
  - The progress bar displays visually the percentage of profit you have achieved in the month/year compared to the goal you set
 • Time management system for projects
  The timeline of all tasks in all projects will be automatically updated into the time management system with 2 types: Calendar and Reminder

  The Calendar will give you an overview and clear view of your tasks in a day, a week, a month,...with status filters to easily update and adjust by dragging tasks. The Reminder will let you know which tasks are about to be completed.

  "Miss deadline" information will be automatically displayed when a task has passed the deadline but has not been completed.

Hope this Template is useful for you. If you like this template, please leave a ⭐⭐⭐⭐⭐ rating or feedback to help me have more motivation and improve my future templates.


See more my Notion Templates here: https://freelancemanvn.gumroad.com/


Email: freelancer.thanhnguyen@gmail.com

Add to cart

Template information

Included
Notion Template Link for Duplicate (with Vietnam Dong & USD currency version)
Included
Guidebook for using Budget Plan Template (Vietnamese & English language)
Copy product URL

Ratings

5.0
(9 ratings)
5 stars
100%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 star
0%
$6

Freelance Project Management Notion Template

9 ratings
Add to cart